Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na nas obowiązek udzielenia Państwu szczegółowych informacji wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z działalnością firmy oraz korzystaniem przez Państwa z jej usług, w tym m.in. w związku z:

(i) inicjowaniem i podejmowaniem z Państwem kontaktów, w tym również na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (złożenie zamówienia, wysłanie oferty, zapytania itd.);

(ii) zawieraniem i wykonywaniem zleceń,

Na tej podstawie firma może uzyskać dostęp oraz przetwarzać Państwa dane osobowe, przez które należy rozumieć wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w sposób pośredni lub bezpośredni. Niniejsza informacja kierowana jest do wszystkich osób nawiązujących kontakt ze firmą (bezpośrednio lub pośrednio), których dane są przez firmę przetwarzane, w tym przede wszystkim dane nabywców, klientów, dostawców, kontrahentów, również potencjalnych, oraz ich przedstawicieli, pracowników oraz współpracowników.

Jednocześnie Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że:

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Colet Drukarnia Wielkoformatowa Dorota Winkler w Cisownicy, pod adresem ul.Cisowa 94, 43-440 Cisownica, NIP: 5482357788 (dalej jako: „firma”).

2) KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biur@colet.pl

3) CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie:

(i) podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem oraz przedstawienia oferty handlowej, a następnie zawarcia i wykonania danego zlecenia (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(ii) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie, (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w tym między innymi:

a. b. c.

obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu,
archiwizowania dokumentacji, tj. umowy i dokumentów rozliczeniowych;

rozpatrywania reklamacji;

(iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(iv) prawnie uzasadnionego interesu firmy , polegającego na przetwarzaniu Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego (w tym produktów i usług firmy), realizacji bieżącej działalności firmy, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji Państwa tożsamości, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala firmie na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez nią działalności (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(v) w innych celach na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze firmą przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom, producentom), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na firmie obowiązków.

5) OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym firma będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.:

(i) w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeń;

(ii) w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (ii) – tak długo, dopóki przestanie ciążyć na firmie obowiązek prawny oraz przez okres przedawnienia roszczeń, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikających z przepisów;

(iii) w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iii) – (iv) powyżej - przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;

(iv) w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (v) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6) PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda).

Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

7) NIEZBĘDNOŚĆ PRZETWARZANIA

(i) w przypadku zawierania umowy lub nawiązywania współpracy bezpośrednio pomiędzy Państwem a firmą, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, obsługi współpracy oraz korzystania z usług firmy, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez firmę zleceń, obowiązków z nimi związanych oraz pozostałych usług;

(ii) w przypadku gdy nie zawierają Państwo umowy oraz nie korzystają Państwo bezpośrednio z usług oferowanych przez firmę (występując np. jako pracownik klienta Spółki), podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym oraz wynikać z prawnie uzasadnionego interesu firmy;

(iii) podanie danych osobowych, które firma przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.

8) PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.